جلسه نیابتی

جلسه نیابتی چیست؟ شرایط برگزاری آن به چه صورت است؟

/faqniabbat

با کلیک بر روی سوال , جواب خود را ببینید.همچنین نظرات خود را برای ما ثبت کنید.


جلسه های خارجی چگونه انجام میشود ؟ آیا خودمان نیز می توانیم حضور داشته باشیم ؟

/faqjalasat

با کلیک بر روی سوال , جواب خود را ببینید.همچنین نظرات خود را برای ما ثبت کنید.