جنگ تجاری

بایدن پایان جنگ تجاری با چین را نزدیک نمی داند

/teg010913

جو بایدن ، پیروز احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا گفت که قصد ندارد فوراً جنگ تجاری با چین را خاتمه دهد....