جهاد کشاورزی

مذاکره با وزارت دفاع برای ایجاد ارزش افزوده در زعفران/با کمبود کنجاله سویا مواجهیم

/teg050601-2

معاون صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با وزارت دفاع مذاکره کرده ایم که برای ایجاد ارزش افزوده در زعفران از طریق استحصال مواد معطر از این محصول کمک کند.....