جهان پسا کرونا

دورنمایی از گردشگری تجاری پس از کرونا

/teg020824

سفرهای تجاری، بخش مهمی از گردشگری هستند و به بسیاری از صنایع خدماتی مرتبط کمک میکنند؛ بنابراین، قابلیت بازیابی سفرهای تجاری در پسا کرونا از موضوعاتی است که بسیاری از تحلیل گران نگران آن هستند و پیش بینی های مختلفی را ارائه میدهند ...


آینده سفر و گردشگری در دوران پساکرونا چگونه خواهد بود؟

/teg010702

در دوران پساکرونا شاهد رونق سفر‌های داخلی و درون کشوری خواهیم بود. همچنین، بسیاری از اعضای طبقه کارگر که برای کار به کشور‌های دیگر سفر کرده بودند به کشور مبداء باز می‌گردند.