جهان پس از کرونا

کرونا هزینه زندگی در شهرهای بزرگ دنیا را چقدر تغییر داد؟

/teg011015

در سال جاری هنگ کنگ، زوریخ و پاریس با پشت سر گذاشتن سنگاپور و اوساکا توانستند به صدر فهرست گران‌ترین شهرهای دنیا صعود کنند؛ پاندمی کرونا موجب شد تا در نتیجه رکود و ضعف اقتصادی ارزش پول ملی خیلی از کشورها کاهش پیدا کند و در نتیجه هزینه زندگی در تعداد زیادی از کشورهای دنیا طی سال جاری دستخوش تغییر شد.


جهان پس از کرونا

/magh180570

البته اتفاقاتی مانند شیوع ویروس کرونا، طی 100 سال گذشته بیسابقه بوده و جهان هم به همان نسبت برای مواجه با آنها کمتجربه و کمتبحر است. حتی بحرانهایی مانند شیوع وبا و بیماریهای واگیردار دیگر مانند سارس نیز به این اندازه وسیع و مخرب نبودند و عموما در سطح چند کشور باقی ماندند یا اینکه با کمک دارویی مهار شدند، ولی کرونا تجربهای جدید و متفاوت به شمار میآید. اما نکته قابل توجه در مورد واکنشها به این بیماری مربوط به رفتارها و اقدامات ایران و قیاس آن با دیگر کشورهای جهان است. چند روز ابتدای شــیوع ویروس در ایران با برخی ناهماهنگیها و اضطرابها همراه بود به طوری که دسترسی مردم به مواد ضدعفونیکننده یا تجهیزاتی مانند ماسک، ســخت شده بود ولی پس از مدت کوتاهی با مشارکت بخش خصوصی و آحاد مردم از شدت التهابها کم شد. در همین دوره زمانی در اروپا و امریکا هم مشکل تامین نیازهای اولیه مانند ماسک و ماده ضدعفونیکننده پیش آمد و قیمتها هم چند برابر افزایش یافت و در نهایت با مشکل کمبود هم مواجه شدند. از این منظر اقدامات صورتگرفته در ایران قابل تقدیر است…..