حسین قنبری

هیچ کدام از آزمون های سال ۹۹ به تعویق نمی افتد

/teg13058

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت در واکنش به برخی مخالفت ها درخصوص برگزاری آزمون های سال ۹۹ به دلیل کرونا اعلام کرد هیچ کدام از آزمون ها به تعویق نمی افتد.