حمل مرکب

حمل مرکب در تجارت بین المللی

/maghale010822

امروزه حمل و نقل یکی از ارکان مهم و اساسی در تجارت به شمار می آید. چه در بعد داخلی و چه در سطح بین المللی اساسا اگر رد و بدل کردن کالا را اساس تجارت بدانیم، رساندن کالا به دست خریدار منطقا اهمیت خود را نشان می دهد و این امری است که در حوزه حمل و نقل در تجارت داخلی و بین المللی بررسی می گردد و البته یک وکیل تجارت بین المللی می بایست، دست کم نسبت به موضوعات در این حوزه مسلط آگاه باشد. حمل مرکب در تجارت بین المللی نیز عنوانی آشنا است برای تجار و شرکتهای بین المللی