حمل و نقل دریایی

مزایای حمل و نقل دریایی

/magh200542

ترابری دریایی روند جابجایی افراد، کالاها و غیره به‌وسیله قایق، کشتی و دیگر شناورها از روی دریاها، اقیانوس‌ها، دریاچه‌ها، کانال‌ها و رودخانه‌ها است. این جابجایی اغلب برای مقاصد بازرگانی، تفریحی و نظامی انجام می‌گیرد.


تعریف حمل و نقل دریایی

/magh200541

هنگامی که از حمل و نقل دریایی صحبت می شود اولین چیزی که به ذهن انسان می رسد کشتی‌های باری هستند که برای حمل کالاهای مختلف با ویژگیهای خاصی تجهیز شده اند .


حمل و نقل دریایی در سال 2019 از لنز 2018

/magha190510

برخی اقدامات باعث تنش شده استدر نیمه اول سال 2018 تعداد زیادی کانتینر وارد خشکی شدند. برای ریشه کن کردن این وضعیت و کاهش هزینه‌ها، حمل کننده‌ها ظرفیت‌ها را محدود کردند و جلوی ورود کانتینرهای خالی را برای مدیریت اوضاع گرفتند. اما با این وجود پایان سال که رسید همچنان نوسان دیده می‌شد…...