حواله

دومین روش: پرداخت بر اساس برات ساده

/maghale200504-2

برات سندی است که به برات دهنده این امکان را می دهد تا به یکی از بدهکاران خود بتواند اعمال کند تا مبلغ معینی را در تاریخ معین به حساب شخص ثالثی که دارنده برات نامیده می شود واریز کند.