خرید گندم

رشد ۸ درصدی خرید گندم نسبت به خرید سال گذشته

/teg030602

خرید گندم تا دوم شهریور در کشور به ۸ میلیون و ۹۲ هزار تن رسید که نسبت به سال گذشته در همین زمان ۸ درصد بیشتر بوده است.....