خشکبار

خشکبار - انجیر

/itsa220509

گروه کالا :
خشکبار
کد تعرفه :
080420
نام کالا :
انجیر
نام کالا به انگلیسی :
Figs (Ficus carica)


خشکبار - خرما

/itsa220504

گروه کالا :
خرما خشکبار
کد تعرفه :
080410
نام کالا :
خرما
نام کالا به انگلیسی :
Fresh or dried date


خشکبار - پسته

/itsa220503

گروه کالا :
پسته خشکبار
کد تعرفه :
080252
نام کالا :
پسته
نام کالا به انگلیسی :
Fresh or dried pistachios, shelled...