خطوط ریلی در ایران

نوسازی ناوگان پررونق تر از ساخت ناوگان

/teg010622

در دو سال اخیر پس از وضع مقررات جدیدی که بر مبنای آن به شرکت های حمل و نقلی اجازه داده شد به جای جایگزینی ناوگان، ناوگان قدیمی خود را نوسازی کنند عملا ساخت ناوگان هم به حاشیه رانده شده است....