خودرو

تاریخچه خودرو و نقش آن در اقتصاد جهانی

/magh180599

پیرو مطالب قبلی که در خصوص چرخ و گاری بود در این بحث به تاریخچه خودرو و تاثیرات شگرف آن در زندگی و اقتصاد جهانی می پردازیم …..