دادگاه تجاری

دادگاه تجارت تشکیل می شود

/teg020729

تشکیل دادگاهای تجاری در حوزه های قضایی شهرستان ها