دارن

روستای ننادگان

/ro210503

منطقه :
دارانمحصول روستا :
پرورش بوقلمون
محصولات کشاورزی
جمعیت:
400خانوار
سفر تیم تحقیق :
انجام شده است