دامپزشکی

اولویت‌های ستاد گیاهان دارویی در حوزه دامپزشکی اعلام ‌شد

/teg010723

از سوی ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری زمینه‌ طرح‌های دارای اولویت با کاربرد گیاهان دارویی در دامپزشکی اعلام شد....