درد

تاثیر کمپرس یخ بر شدت درد حین تزریق زیر جلدی آمپول جی سی اس اف در کودکان سرطانی

/teg160511

مواد و روش هااین پژوهش یک کار آزمایی بالینی با طرح متقاطع میباشدنمونه ها شامل ۳۵ کودک سرطانی(۱۲-۶)سال مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب تهران جهت ادامه در مان بودندو هر نمونه بصورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی تحت کمپرس یخ یا تزریق به روش معمول قرار گرفت. در دومین نوبت تزریق این روش بر عکس انجام شد. در گروه مداخله ۳ دقیقه قبل از انجام تزریق جهت بیحس کردن در ناحیه تزریق کمپرس یخ گذاشته شد وسپس تزریق انجام گردیدوواکنش رفتاری (درد) کودک در ۲ مرحله حین و بعد ازتزریق اندازه گیری شد.در هر بیمارستان تزریق توسط یک پرستار وارزیابی توسط پرستار دیگر انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات فردی ومعیار رفتاری چئوپس جهت اندازه گیری شدت درد بود.داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار اس پی اس اس۱۶ واردوتجزیه تحلیل گردید…...