دفتر دبی

برگزاري جلسه با شركت آراسان آلومينيوم هند

/teg160577

برگزاري جلسه با شركت آراسان آلومينيوم هند....


جلسه مشترک شرکت فیوچر اسکای و شركت واسو هند

/teg160575

جلسه در دفتر دبي با مديران ارشد شركت واسو هند….


بازديد نماينده كنيا آقاي نيكولاس از دفتر امارات و برگزاري جلسه

/teg160574

بازديد نماينده كنيا آقاي نيكولاس از دفتر امارات و.....