دوره آموزش بازرگانی

هفته سوم ورکشاپ

/dakh170509

هفته سوم ورکشاپ هم درکناردوستان خوبمون به پایان رسید….