دور کاری

در خانه می مانیم

/teg140575-2

روز های کرونایی...


زنگ معروف فیوچر اسکای

/teg140575

این روز ها که یه جورایی کرونا خیلی از کسب و کار هار رو خونه نشین کرده بچه های فروش ما هم  مثل قبل با انگیزه مشغول کار اند و هر بارکه  عکس زنگ فروش تو گروه تیم فیوچر ارسال میشه   .....