دکتر کنعانی

سمینار پازل پايداري كسب و كار

/teg150517

روز سه شنبه ٢٧ خرداد ماه همايشي تحت عنوان " پازل پايداري كسب و كار" در اتاق بازرگاني اصفهان با حضور جناب اقاي سوري ، جناب اقاي كنعاني و جناب اقاي ايزدي به عنوان سخنران برگزار شد.