راه کارها

ور شکستگی

/magha180511

عوامل و راه کار ها  دان و براد استریت، اصط لاح شرک تهای ورشکسته را این چنین تعریف م یکنند: «واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات جاری با زیان توسط بستانکاران، متوقف کنند. »در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ورشکستگی را بدین شکل تعریف م یکند: «ورشکستگی حالت یک بازرگان یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بده یهای خود ناتوان شود و نتواند پیما نهای بازرگانی خود را عملی کند. ورشکستگی و مقررات آن، تنها دربرگیرنده بازرگانان م یشود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، اصطلاحا به آنان معسر گفته می شود. ».....