رقیب تجاری

اصلی ترین شریک تجاری اروپایی ایران کدام کشور است؟

/teg010705

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به ارائه آمارهایی از وضعیت تجارت ایران با کشورهای اروپایی در هفت ماهه سال میلادی جدید پرداخته است...