روز معلم

مراسم تقدیر و تشکر روز معلم در شرکت فیوچراسکای

/dakh180529

با تقدیر و تشکر شایسته …..