روستای آلاشت

روستای الاشت

/roosta030819

منطقه :
سواد کوه مازندران
محصول روستا :
گردو فندق گیلاس- جاجیم
جمعیت:
1913
سفر تیم تحقیق شرکت :