روستای افجه

روستای افجه

/ro2105012

منطقه :
تهرانمحصول روستا :
گردو - خشکبار - جوراب بافی
جمعیت:
685نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
سفر انجام نشده