روستای تمین

روستای تمین

/ro2105022

منطقه :
سیستان و بلوچستان
محصول روستا :
در حال بررسی
جمعیت:
۷۶۲ نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه