روستای توتاخانه

روستای توتاخانه

/roosta010903


منطقه :
شهر بناب آذربایجان شرقی
محصول روستا :
آویشن، پونه، خشکبار، حبوبات و قالی

جمعیت:
713 نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :