روستای جواهرده

روستای جواهرده

/roosta030903


منطقه :
رامسر جاده چالوس
محصول روستا :
نمدمالی، سفال، آهنگری و مسگری
جمعیت:
713 نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :