روستای خماط

روستای خماط

/ro2105023

منطقه :
شوش - خوزستان
محصول روستا :
کنار ، نیشکر
جمعیت:
۲۶۴ نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه