روستای رینه

روستای رینه

/ro210507

منطقه :
تهرانمحصول روستا :
صنایع دستی مانند قاشق ،
کیف ، شیشه کاری ، نان و شیرینی سنتی
جمعیت:
در حال بررسی
سفر تیم تحقیق شرکت :
سفر انجام شده