روستای سرولات

روستای سرولات

/ro210528

منطقه :
گیلان
محصول روستا :
پرتقال
جمعیت:
۱٬۰۰۰نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه