روستای سنگتراشان

روستای سنگتراشان

/ro2105022-2

منطقه :
خرم آباد
محصول روستا :
در حال بررسی
جمعیت:
۲۴۱ نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه