روستای فیزیانه ماسوله شازند

روستای فیزیانه ماسوله شازند

/ro2105029

منطقه :
ستان مرکزی -بخش سربند
محصول روستا :
لبنیات
جمعیت:
14797نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه