روستای فیلبند

روستای فیلبند

/ro2105010

منطقه :
مازندرانمحصول روستا :
زرشک ،انگور ، الوچه کوهی
جمعیت:
کمتر از ۳ خانوار
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه