روستای ماخونیک

روستای ماخونیک

/ro2105015

منطقه :
خراسان جنوبی
محصول روستا :
قالی ، زعفران ، پیاز ،گندم ، جو ...
جمعیت:
۷۳۹نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه سفر