روستای نوشا

روستای نوشا

/ro2105020

منطقه :
تنکابن
محصول روستا :
در حال بررسی
جمعیت:
32 نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه