روستای نگل

روستای نگل

/ro2105021

منطقه :
سنندج
محصول روستا :
نان و صنایع دستی
جمعیت:
۱۷۱۹نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه