روستای وانشان

روستای وانشان

/ro2105028

منطقه :
گلپایگان
محصول روستا :
انگور ، سیب ، زردالو،خیار و سبزیجات
جمعیت:
۶۲۴نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
در برنامه