روستای وفرجین

روستای وفرجین

/ro210502

منطقه :
همدان
محصول روستا :
دامپروری ، و محصولات لبنی
سیر ، گردو
جمعیت:
در حال بررسی
سفر تیم تحقیق :
انجام شده است