روستای پالنگان

روستای پالنگان

/ro210509

منطقه :
کردستان
محصول روستا :
در حال بررسی
جمعیت:
۸۲۱ نفر
سفر تیم تحقیق شرکت :
سفر انجام شده