روستا گری

روستاگردی با جناب امیر حسن سوری

/dakh180575

روستای ننادگان ۲۷ اردیبهشت سفری به روستای ننادگان در ۲۵ کیلومتری داران داشتم اما اینبار بجای وسیله شخصی با اتوبوس‌ از ترمینال کاوه اصفهان به داران و ماشینهای خطی از داران به ننادگان  استفاده کردم یعنی همان مسیری که روستاییان استفاده میکنند …….