سازمان امور مالیاتی

بخشنامه رسیدگی به تراکنش های بانکی

/teg080729

سازمان امورمالیاتی بر تراکنش های بانکی نظارت میکند


مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با استرداد مالیات برارزش افزوده صادرکنندگان

/teg140550

مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با استرداد مالیات برارزش افزوده صادرکنندگانوی تأکید کرد که در غیر این صورت، حتی اگر بعد از این تاریخ هم رفع تعهد ارزی نماید، اما خبری از دریافت مالیات بر ارزش افزوده پرداختی نخواهد بود.هرچند هنوز بانک مرکزی دستورالعمل رفع تعهد ارزی سال 98 را ابلاغ نکرده ولی آنطور که این مقام مسئول گفته، صادرکنندگان باید 50 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده، 20 درصد را به صورت اسکناس بیاورند و در نهایت 30 درصد مابقی را واردات در مقابل صادرات خود داشته و کوتاژهای صادراتی خود را در اختیار واردکنندگان بگذارند….