سالگرد تاسیس

یازده ساله شدیم!

/teg160558

فیوچر اسکای  را کارکنانی از فرهنگ های گوناگون در کشورهای مختلف می سازند که با تمام تفاوت ها و شباهت هایمان در قالب خانواده ی فیوچر اسکای گردهم آمده ایم . امروز در سالگرد تاسیس شرکت با جشن گرفتن این روز با حضور افراد شاغل در 5  دفتر مختلف به بزرگداشت تولد خانواده ی فیوچر اسکای پرداختیم…..