سالی

هماهنگی سفر و جلسات مدیران شرکت درب سالی در دبی توسط واحد VIP فيوچر اسكاي

/teg160572

هماهنگي و همراهي مدير كارخانه سالي در سفر امارات از قبل از سفر تا برگزاري جلسات تجاري،....