سامانه نیما

عرضه ۱۴۶ میلیون دلار در سامانه نیما

/teg080826

سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) روز گذشته ساهد عرضه حدود ۱۴۶ میلیون دلار ارز به صورت حواله توسط صادرکنندگان بود....