سرسختی

کتاب سرسختی؛ قدرت اشتیاق و پشتکار

/book030902


نام کتاب :
کتاب سرسختی؛ قدرت اشتیاق و پشتکار
مرکز تهیه :
https://nashrenovin.ir/product
نام نویسنده :
آنجلا داکورث
لینک مرکز :
https://nashrenovin.ir/product