سعید شیر کوند

چه کنیم تا خصوصي سازي، تبدیل به رهاسازي نشود؟

/magh18548

فراهم نمودن شرايط و موقعيت براي ايجاد و گسترش فعاليت هاي اقتصادي، يكيا ز ضرورت هاي اجتناب ناپذير يك اقتصاد رو به رشد و در حال توسعه مي باشد، زيرا با انجام و تداوم اين فعاليت ها زنجيره توسعه و رفاه اقتصادي تكميل و به ثمر مي نشيند. بر اين اساس همواره دولت هاي توسعه گرا مي كوشند با سياستگذاري هاي مطلوب، ساز و كارهاي مناسب را براي بهبود فضاي كسب و كار در كشور ايجاد نمايند تا موجبات رشد سرمايه گذاري، ايجاد اشتغال، افزايش درآمد شهروندان، افزايش ماليات براي دولت و در نهايت رفاه مردم فراهم گردد…...