سعید کورنگ بهشتی

تاریخچه چرخ و نقش آن در اقتصاد جهانی

/magh160525

  امروز می خواهیم در مورد یکی از مهمترین و قدیمی ترین ابداعات بشری یعنی چرخ و نقش ان در زندگی و تجارت جهانی  را برای شما بازگو کنم . بایستی این موضوع را در نظر گرفت که طراحی و عملکرد چرخ به شکلهای مختلف در صنعت، دقیقا مشابه چرخش کارتولیدی و تجاریست که برای کاهش اصطکاک و تسهیل در امر زندگی شکل گرفته و در نهایت هر دو سبب رفاه اجتماعی و سود رسانی به جامعه خواهد شد......


سوزن و نقش آن در تجارت جهانی (3)

/magh160572

در بخش های گذشته دیدیم که سوزن چگونه تحولات عظیمی در تجارت و اقتصاد جهانی بخصوص در زمینه پوشاک و دریانوردی ایجاد کرد، اما دراین بخش به موارد ناگفته دیگر که در نجات جان انسان ها در طول تاریخ نقش بسزایی داشته است اشاره میکنیم......