سلگرد فیوچراسکای

جشن سیزده سالگی فیوچراسکای

/dakh180506

فیوچر اسکای را کارکنانی از فرهنگ های گوناگون درکشورهای مختلف می سازند با تمام تفاوت ها و شباهت هایمان در قالب خانواده ی فیوچر اسکای گردهم آمده ایم ...….